EDUARDO GUISANDES | PORTFOLIO
exxon_05.jpg

EXXON

YEAR: 2015 | STUDIO: KING AND COUNTRY | ROLE: DESIGN

exxon_stack.jpg